07/11/2017 - 4:47 PMKakarot 969 Lượt xem

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản 2522/BXD-HTKT ngày 25/10/2017 trả lời Văn bản số 8275/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 09/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. Theo đó, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi đáp ứng các yêu cầu pháp luật về xây dựng.

Nội dung văn bản nêu rõ: Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực trung tâm hành chính cũ tại quận Hồng Bàng với trung tâm hành chính mới sẽ được xây dựng tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm, đồng thời tạo kết nối giao thông từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi sang huyện Thủy Nguyên. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi là cần thiết, từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009.

Về nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng của thành phố Hải Phòng (gồm Thuyết minh và bản vẽ thiết kế sơ bộ) cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Phương án thiết kế sơ bộ cơ bản đáp ứng đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, theo phương án thiết kế được chọn thì cầu có nhịp chính sử dụng kết cấu vòm thép với cao độ trên 45m, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hải Phòng phối hợp với Bộ Quốc phòng để thống nhất về cao độ đỉnh vòm của cầu theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ Quy định về quản lý cao độ chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Dự án cầu Nguyễn Trãi là công trình giao thông trong đô thị bắc qua sông đòi hỏi yêu cầu kiến trúc đặc thù cần phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc. Việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc được quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

Tại phần Đánh giá tác động môi trường trong Thuyết minh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Đề nghị nhà đầu tư thực hiện nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tại phần các căn cứ pháp lý trong Thuyết minh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Đề nghị bổ sung Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chia sẻ bài viết: Bannhadathaiphong.vn
Địa chỉ:20/140 Quán Nam , Lê Chân ,Hải Phòng
Điện thoại: 0987 394 397
Email: vuquangdam.vn@gmail.com
Mã số thuế, Mã số DN: 0201 799 777
Tài khoản ngân hàng: Ngân hàng ACB stk : 12388 12388
Website: https://bannhahaiphong.vn/

0987 394 397